Evivo’s fremgangsmåde tager afsæt i Arbejdsmiljørådgivningens værdikæde

Arbejdsmiljørådgivningens værdikæde

Figuren illustrerer arbejdsmiljørådgivningens værdikæde. For overskuelighedens skyld er aktiviteterne placeret i et lineært forløb, men man skal forstå rådgivningsprocessen som en langt mere kompleks proces, hvor der ofte er feedback mekanismer og hvor led springes over.  Effektiv rådgivning finder sted, når alle elementer i værdikæden gennemføres. Ikke nødvendigvis i ét forløb eller i én bestemt rækkefølge, men i en længerevarende proces og med udvikling af et stadig stærkere samarbejde og tillidsforhold mellem virksomhed og rådgiver. Kilde Hvidbog for arbejdsmiljø

Problem/ønske/vision. Rådgivningsprocessen initieres af et oplevet behov og kan være afdækket af eksempelvis APV, sikkerhedsrundering eller påbud fra Arbejdstilsynet (AT). Dette er afsættet til at tage kontakt til rådgiveren, som oftest endnu ikke vil være introduceret i processen. Den indledende afklaring af problem og opgave har stor betydning for den efterfølgende rådgivningsproces og resultatskabelse.

Aftale/relation mellem virksomhed og rådgiver. Nogle virksomheder har veletablerede samarbejder med arbejdsmiljørådgivere (rammeaftaler) og for dem vil denne fase være relativ problemfri, mens det for andre virksomheder kræver en afsøgning af markedet. Aftalen om opgaven og rollefordelingen mellem rådgiver og virksomheden er vigtige elementer (..)

Rådgivningsproces. Rådgivningsprocessen foregår i en interaktion mellem rådgiver og virksomhed. Hvor aktivt virksomheden selv indgår i processen afhænger af afgrænsningen af opdraget og den indledende problemidentifikation. Ved velafgrænsede, konkrete rådgivningsopgaver vil rådgivningsprocessen ofte kun kræve begrænset interaktion med virksomhedens medarbejdere og ledelse. Ved mere komplekse problemstillinger vil rådgivningsprocessen typisk kræve løbende interaktion med medarbejdere og ledelsen. Ved denne type problemer, uden klare afgrænsede løsninger, vil processen ofte være en del af selve løsningen. Rådgivers metode og kompetencer henviser til, at det er rådgiveren der skal facilitere og igangsætte samarbejdsprocessen. Derudover skal interne såvel som eksterne arbejdsmiljørådgivere besidde organisatorisk indsigt, genkende forskellige politiske agendaer i organisationen samt indgå i forskellige relationer, for at opnå succes med deres rådgivning. 

Arbejdsmiljøarbejde. Ved arbejdsmiljøarbejde forstås alle de aktiviteter i virksomheden, der har som eksplicit mål at forbedre arbejdsmiljøet. Foruden arbejdsmiljøorganisationen omfatter det andre aktører i virksomheden som lederne, hvis handlinger har betydning i forbedringsarbejdet. Virksomhedernes eget arbejde i forbindelse med rådgivningsforløb er at gennemføre og fastholde forbedringerne, hvor rådgiverne ofte bidrager med træning og andre opfølgende aktiviteter. 

Arbejdsmiljø. Med arbejdsmiljø forstår vi de resulterende ændringer/forbedringer på arbejdspladsen, som kommer ud af rådgivernes og virksomhedens arbejde. Det omfatter effekter på helbred, økonomi, sygefravær og personaleomsætning. I nogle tilfælde leverer rådgiverne i denne fase konkrete forslag til ændringer i arbejdsmiljøet, som virksomheden implementerer på egen hånd. I andre tilfælde er arbejdsmiljørådgiveren involveret i arbejdsmiljøændringerne. I de fleste rådgivningsprocesser ses løsningsrummet her som en forandring, der skal eliminere det identificerede problem.

Kontekst. Arbejdsmiljørådgivning er kontekstbetinget. Hvad der virker i en kontekst virker ikke nødvendigvis i en anden. I det omfang det er muligt at identificere og forstå de betingelser og forhold, som giver virkningen, vil det ofte være muligt at anvende de samme ”greb”, tilpasset den ny kontekst til at opnå en virkning.


Kilde PERMA anbefalingerne / Hvidbog for arbejdsmiljø.